Dětský domov

Horšovský Týn

 

1. Oficiální název:

  Dětský domov, Horšovský Týn

2. Důvod a způsob založení povinného , včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

  Legislativa:     Zákon 109/1992 Sb. a jeho platné úpravy

  Zřizovatel:      Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

  Právní forma:  příspěvková organizace

3. Organizační struktura

  Dětský domov, Horšovský Týn sdružuje:

 1. dětský domov IZO 600 028 411 kapacita: 36 dětí počet rodinných skupin: 5
 2. školní jídelnu IZO 102 604 118 kapacita: 60 jídel

Organizační schéma:

PEDAGOGIČTÍ

PRACOVNÍCI

VYCHOVATEL/KA

ASISTENT/KA PEDAGOGA

ŘEDITEL

SOCIÁLNÍ

PRACOVNICE

NEPEDAGOGIČTÍ

PRACOVNÍCI

ADMINISTRATIVNÍ

ZAMĚSTNANCI

ÚČETNÍ / MZDOVÁ ÚČETNÍ

ŠÉFKUCHAŘ/KA

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

KUCHAŘ/KA

UKLÍZEČKA

DOMOVNÍK

 4. Kontaktní spojení

 Název:                    Dětský domov, Horšovský Týn

 Adresa:                   Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn

 Úřední hodiny:         pondělí - pátek  7.00 - 15.00

 Bankovní spojení:    550 2390-267/0100

 Telefon:                  379 422 361, 379 422 371

 FAX:                       379 422 371

 www-stránky:           www.dd_horsovskytyn.cz

 E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 5. Bankovní spojení:    

 Komerční banka       č. účtu: 5502390267/0100

 6. IČO: 

 48342947

 7. DIČ 

 ----  organizace není plátcem DPH

 8. Dokumenty

 Vnitřní řád

 Organizační řád

 Školní vzdělávací program

 Školský zákon

 Správní řád

 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

9. Žádosti o informace

  Místo:      Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1, 34601 Horšovský Týn

  Lhůta:      do 15 dní od doručení Rozhodnutí

  Způsob:   písemná forma

  Formulář: není určen

 10.  Příjem žádostí

 Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání

Poskytování informací V souladu se Zákonem č. 106/99 Sb. a pokynem MŠMT ČR čj. 31 479/99-14, čl. 8 odst je pověřena poskytovat informace sociální pracovnice DD Horšovský Týn- Nová Ves 1 (tel. 379 422 361, 379 422 371).  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Ústní žádost může být vyřízena ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel vyžaduje písemné vyřízení žádosti o poskytnutí informace, bude vyzván pověřenou osobou k podání písemné žádosti o podání informace. Tato bude vyřízena jako písemná žádost o podání informace dle Zákona č. 106/99 Sb. písemně. Informace bude poskytnuta pověřenou osobou do 15 kalendářních dní ode dne doručení písemné žádosti o poskytnutí informace. V případě nejasností v žádosti bude žadatel vyzván, aby do 30 dnů svoji žádost doplnil popřípadě upřesnil. Informace bude žadateli poskytnuta v souladu s ustanoveními Zákona č. 106/99 písemně. Evidence písemných žádostí o poskytnutí informace: Žádosti o poskytnutí informace jsou evidovány pověřeným pracovníkem

Evidence obsahuje:

a)datum doručení žádosti, obsah žádosti („Věc:“), č.j.

b)jméno a příjmení žadatele, kontakt na žadatele (adresa, telefonní číslo…)

c)forma a postup vyřízení žádosti

d)datum vyřízení žádosti

Ochrana údajů v evidenci žádostí:

Údaje v evidenci žádostí o poskytnutí informace jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po vyřízení žádosti o poskytnutí informace bude vyzván žadatel k úhradě prokazatelných nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace

  11. Opravné prostředky

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech   osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele

  Místo:      Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1, 34601 Horšovský Týn

  Lhůta:      do 15 dní od doručení Rozhodnutí

  12. Formuláře

     

 13. Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

 Přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení je pověřen ředitel DD Mgr Petr Plášil - v souladu s § 175    Správního řádu Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

  13.1.Přijímání stížností, podnětů a oznámení Stížnost je přijímána zpravidla v písemné formě, ve vyjímečných případech lze učinit podání ústně.V případě ústního podání, není-li možné vyřídit stížnost ihned po podání, sepíše příjemce o podání stížnosti záznam a předloží jej stěžovateli k podpisu. Stejný postup je zachován i u nepodepsaných stížností (anonymů). Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, postoupí příjemce k přímému vyřízení tomuto orgánu nebo organizaci do 5 dnů od dne přijetí a vyrozumí o této skutečnosti stěžovatele.

  13.2.Evidence stížností obsahuje:

a)datum podání

b)jméno, příjmení a adresu stěžovatele

c)označení organizace popř. osoby, proti které je stížnost podána/ vedena

d)předmět stížnosti

e)kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení

f)výsledek šetření, opatření a zjednání nápravy

g) datum vyřízení stížnosti popř. termín prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti

  13.3.Vyřizování stížností Příjem stížnosti, kterou nelze vyřídit do 10 dnů ode dne doručení stěžovatelem, musí být potvrzen písemně do 5 dnů od jejího doručení. Stížnosti musí být prošetřeny/ vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze ve vyjímečných případech překročit, souhlas vydává vedoucí organizace nebo pracovník jím zmocněný.

  13.4.Prošetření stížností

Při prošetření stížností se řídí osoba prošetřující stížnost následujícími pokyny:

a) stížnost je  prošetřena v určených lhůtách co nejhospodárněji

b) jsou prošetřeny objektivně a úplně všechny body stížnosti

c) všechna zjištění jsou dokladována

d) výsledky šetření jsou vyhodnoceny, stanoví se, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná

e) o výsledku šetření je informován stěžovatel

f) u stížností oprávněných a částečně oprávněných je uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků/ skutečností

Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení pracovníkům, proti kterým je stížnost směřována, stížnosti na vedoucí pracovníky (ředitel) se postupují k prošetření vyššímu orgánu.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

  Vnitřní řád

  Organizační řád

  Školní vzdělávací program

  Školský zákon

  Správní řád

  Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

  K nahlédnutí v kanceláři ředitele a soc. pracovnice na adrese Dětského domova Horšovský Týn denně v pracovní dny 7.00 do 15.00 hodin

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Náklady na pořízení kopií:
a pořízení jednostranné kopie A4 2,00 Kč
b pořízení oboustranné kopie A4 3,00 Kč
c pořízení jednostranné kopie A3 4,00 Kč
d pořízení oboustranné kopie A3 5,00 Kč
Náklady na opatření technických nosičů dat, pokud takovou formu požaduje žadatel:
a CD 1 ks 50,00 Kč
Náklady na odeslání informace žadateli:
náklady na použitou nebo požadovanou službu spojenou s odesláním požadované informace hradí žadatel v plné výši skutečných nákladů
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací činí za každou jednu hodinu vyhledávání informace 150,00

16. Licenční smlouvy

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4

----

17. Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle § 18zák. č. 106/1999 Sb 

                                           Výroční zpráva za rok 2015

                      o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím   

a

počet podaných žádostí o informace a  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle   tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

d

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f

další informace vztahující se k uplatňování Zákona č. 106/99 Sb.  

0

Horšovský Týn, 11. 1. 2016                                                                                                        Mgr Petr Plášil - ředitel DD  

                                                              **********

   

                                             Výroční zpráva za rok 2016

                        o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím   

a

počet podaných žádostí o informace a  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle   tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

d

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f

další informace vztahující se k uplatňování Zákona č. 106/99 Sb.  

0

Horšovský Týn, 10. 2. 2017                                                                                                                     Mgr Petr Plášil - ředitel DD

                                                             *

                                        Výroční zpráva za rok 2017

          o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím   

a

počet podaných žádostí o informace 

0

b

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu

0

e

výsledky řízení o sankcích za nedodržování Zákona č. 106/99 Sb. bez uvádění osobních údajů  

0

f

další informace vztahující se k uplatňování Zákona č. 106/99 Sb.  

0

Horšovský Týn, 16. 2. 2018                                                                                     Mgr Petr Plášil

 
 
 

Základní údaje o zařízení:

Dětský domov, Horšovský Týn
Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn

Odkaz na mapu
Tel:379 422 361, 379 422 371
Fax:379 422 371
E-mail: ddhtyn@seznam.cz

znak

znakpk


 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Pin It