Dětský domov

Horšovský Týn

                         

Š k o l n í   v z d ě l á v a c í     p r o g r a m

Dětský domov Horšovský Týn

Nová Ves 1

Identifikace organizace:

Název organizace Dětský domov, Horšovský Týn                                                                                                    
Adresa 346 01 Horšovský Týn, Nová Ves 1
Telefon 379 422 361, 379 422 371
Fax 379 422 371
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IZO 600 028 411
IČO 48342947
Právní forma příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb
Zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem: Čj. 492/01
Datum vydání 31. 8. 2001

                                                  

I. Součásti školského zařízení:

Název IZO: Kapacita:
Dětský domov 048 342 947 36
Školní jídelna v dětském domově 102 604 118 60

II. Cíle zařízení

Dětský domov je zařazen do sítě škol a školských zařízení

V souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb. a ve smyslu pozdější úpravy Zákonem č. 383/2005 Sb. zajišťuje svěřeným dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Cílem je poskytovat dětem standartní podmínky pro jejich celkový vývoj, výchovu a vzdělání, jakož i vytvoření prostředí, které poskytuje dítěti sociální, právní a materiální jistoty- s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a schopnostem (děti se speciálními vzdělávacími potřebami).

Oblast výchovné práce:

Pracovníci organizace se ve své výchovné činnosti zaměřují zejména na:

- vytváření a prohlubování základních hygienických zásad, zásad společenského chování a standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci

- vytváření optimálních podmínek a předpokladů pro individuální a začlenění dítěte do společnosti a úspěšné zařazení dítěte do života po odchodu z dětského domova ( sociální dopomoc při zajištění ubytování, práce,

zvládnutí obtížných životních situací…)

- minimalizaci vlivů negativně působících na vývoj dítěte a mladého člověka jako

jsou zejména: kontakty a pobyt v komunitách, které propagují násilí, rasismus, myšlenky potlačující práva a svobody menšin, které manipulují s osobností člověka…

- podněcování k aktivnímu přístupu k životu, posilování zdravého sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti a své postavení ve společnosti

- vytváření slušného vztahu dětí a mladistvých k ostatním spoluobčanům, spolužákům, ale i k cizím lidem, včetně výchovy k respektování jejich práv a svobod, respektování jejich vlastnictví

- odstraňování návyků poškozujících zdraví ( kouření, alkohol, návykové látky, gamblerství)

- zabezpečení všech dostupných podmínek pro rozvoj a zvyšování úrovně vzdělání dětí s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a předpokladům – s důrazem na dokončení

povinné školní docházky, popř. vyššího vzdělání (OU, SŠ, SOU, SOŠ, VOŠ, VŠ …)

- umožnit dítěti rozvíjet jeho zvláštní schopnosti, talent

- výchovu k získání pocit zodpovědnosti ( za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za plnění povinností )

Oblast materiálního zabezpečení

Organizace vytváří optimální materiální a technické podmínky pro plnění úkolů na jednotlivých úsecích pracoviště

Oblast ochrany zdraví a života dítěte

Organizace zabezpečuje komplexní zdravotní péči o svěřené děti ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a odbornými lékaři včetně psychologa ( dle potřeb dítěte)

Oblast zajištění práv a svobod dítěte

Důsledně jsou respektována práva vyplývající z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte, jakož i práva vyplývající ze Zákona č. 109/2002 Sb. a ve smyslu pozdější úpravy Zákonem č.383/2005 Sb o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

III. Konkrétní cíle výchovy y vzdělávání

Rozvoj osobnosti dítěte

Výchovné a vzdělávací činnosti směřují k vytvoření souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných pro řešení konkrétních životních situací. VVČ je zaměřena zejména na:

-          utváření a upevňování základních hygienických návyků, sebeobsluha

-          slušnost jako primární kvalita mezilidských vztahů

-          právo na vzdělání podle individuálních schopností dítěte

-          soužití s ostatními lidmi, schopnost podřídit se většině, schopnost tolerance

-          respektování osobnosti druhého a jeho práva na seberealizaci

-          schopnost organizovat si volný čas

-          právo na seberealizaci a rozvíjení vlastních dovedností (zájmová činnost)

-          schopnost nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí , jednání a chování

-          vedení k samostatnosti a zodpovědnosti při plnění povinností

-          vytváření návyků nezbytnosti sebevzdělávání a přípravy na vyučování

-          vytvářet a prohlubovat v dětech pocit solidarity

Výchovné a vzdělávací činnosti:

-          vzdělávání a příprava na vyučování

-          zájmová činnost

-          rekreační činnost

-          pracovní činnost

-          sebeobsluha a hygiena

IV. Časový harmonogram vzdělávání a výchovy

Každá rodinná skupina zpracovává týdenní plán činnosti v rodinných skupinách

Individuální dlouhodobý výchovný záměr (s ohledem na délku pobytu dítěte v DD) je zpracováván v „Záznamu o dítěti v dětském domově“, záměr je pravidelně vyhodnocován 1 x za 6 měsíců (vychovatelé zpracovávají hodnocení za uplynulé období , součástí hodnocení je stanovení výchovného cíle pro příští období)..

V. Přijímání dětí

Děti jsou do dětského domova přijímány v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu

se Zákonem č. 109/2002 Sb. a ve smyslu jeho pozdějších úprav na základě rozhodnutí příslušného okresního soudu

VI. Propouštění dětí

Děti jsou propouštěny z dětského domova v souladu se Zákonem č.109/2002 Sb. a ve smyslu pozdější úpravy Zákonem 383/2005 Sb. o výkonu ústavní výchovy ředitelem DD pominou- li důvody vedoucí k umístění dítěte v dětském domově (zrušení ústavní výchovy, zrušení předběžného opatření, dovršení plnoletosti, svěření do pěstounské péče, adopce, svěření do péče jiné osoby)

Děti mohou být přemístěny do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy ( DD, VÚDM, VÚM, DÚM, DVÚ..) rozhodnutím okresního soudu.Dítě mladší 18ti let může být propouštěno na časově omezené období k návštěvám rodičů, příbuzných popř. jiným osobám (víkend, prázdninový pobyt, svátky..) v souladu se zněním Zákona č.109/2002 Sb. a ve smyslu jeho platných úprav a Zákona   č. 383/2005 Sb. V ojedinělých případech nemusí být přihlédnuto k doporučujícímu stanovisku příslušného orgánu péče o dítě.

Při dočasném opuštění zařízení přebírá veškerou zodpovědnost za dítě dospělá svéprávná osoba, ke které je dítě propouštěno, táž osoba je povinna dítě předat zpět do dětského domova.

Předání i převzetí dítěte je stvrzeno písemným zápisem o předání/ převzetí dítěte.

Doklady předávané při odchodu ze zařízení ( zrušení ústavní výchovy, zrušení předběžného opatření, ukončení pobytu v DD):

-doklady jsou předávány výhradně dospělým osobám, kterým jsou svěřeny do péče, popř.dítěti samotnému po dovršení plnoletosti

-doklady jsou předávány osobně, o předání je  vyhotoven písemný protokol

-zdravotní dokumentaci si předávají na základě žádosti ošetřující lékaři dítěte

Seznam předávaných dokladů:

-rodný list

-osvědčení o státním občanství (je- li vydáno)

-občanský průkaz popř. jiný průkaz totožnosti

-průkaz zdravotní pojišťovny

-vysvědčení, výuční list, závěrečné vysvědčení …

-cestovní pas (je- li vystaven)

-vkladní knížka ( je- li založena)

Doklady, které mohou být zapůjčeny při dočasném propuštění dítěte:

-průkaz zdravotní pojišťovny popř. ověřená kopie

-občanský průkaz ( je- li vydán)

VII.   Podmínky pro vzdělávání žáků včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

       potřebami

Vzdělávání žáků je realizováno na různých typech škol podle jejich schopností, žáci po ukončení základního vzdělávání jsou vzděláváni v oborech dle jejich volby a výběru z nabídek učebních resp. studijních oborů.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno prostřednictvím škol, které dotčené děti navštěvují (uvedený typ školy není součástí dětského domova), a které uskutečňující základní vzdělávání podle vzdělávacího programu upravujícího vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP)

VIII. Materiální podmínky

Charakteristika jednotlivých objektů organizací užívaných:

- zařízení je uživatelem objektů a pozemků ve vlastnictví Plzeňského kraje:

objekty: hlavní budova, hospodářská budova, herna, zahradní domek, truhlárna

pozemky o celkové výměře 8.791 m2

Hlavní budova:

- ubytovací prostory: 3 plně vybavené byty pro dvacet dětí včetně služebních pokojů pro vychovatele, izolace pro nemocné, pracovní místnost pro švadlenu a denní asistentku pedagoga, sklad šatstva, kanceláře, centrální kuchyně s jídelnou, prádelna, společenská místnost, plynová kotelna objektu

                        

Hospodářská budova:

-plně vybavený byt pro 4. rodinnou skupinu (8 dětí) včetně služebního pokoje pro vychovatele, sklad potravin, sklad čistících prostředků, sklad sportovních potřeb, garáž, dílna, plynová kotelna objektu

Herna:

-plně vybavený byt pro 5.rodinnou skupinu (8 dětí) včetně služebníhopokoje pro vychovatele, víceúčelová herna včetně šatny a WC,posilovna, plynová kotelna objektu

Truhlárna:

- truhlářská dílna, sklad

                                

Zahradní domek:

-uložení zahradnického nářadí a zahradní techniky

Pozemky:

- zahrada, parčík, travnatá plochu- „louka“, hřiště (1/3 basketbalové hřiště s asfaltobetonovým povrchem, 2/3 zatravněná plocha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Chráněné bydlení

- organizace disponuje garsoniérou se statutem „chráněného bydlení“ na základě nájemní smlouvy s majitelem bytu (Město Horšovský Týn)

Technické zabezpečení provozu / inženýrské sítě:

    

1) vytápění objektů a ohřev TUV: topné médium zemní plyn. Vytápěny jsou tři objekty: hlavní budova, hospodářská budova a objekt herna.Všechny objekty mají vlastní plynovou kotelnu (resp. plynové zařízení) a samostatný ohřev TUV. Měření odběru zemního plynu je řešeno centrálním plynoměrem

2) vodovod, kanalizace : organizace je připojena na vodovodní a kanalizační systém města Horšovský Týn, zařízení má k dispozici čtyři vlastní zdroje užitkové vody (studny)

IX. Personální podmínky:

Pedagogičtí pracovníci ředitel   1
vychovatel/ka                                                 10

asistentka pedagoga-

denní služba              

1

asistentka pedagoga –

noční služba              

9
Administrativní pracovníci účetní                                           1
mzdová účetní 1 DPP
sociální pracovnice                                         1
Pracovníci provozu šéfkuchařka 0,5
kuchařka 2,5
údržba/domovník 1
úklid/pradlena/švadlena 1

X. Ekonomické podmínky

Dětský domov Horšovský Týn je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.

Ekonomické podmínky pro plnění úkolů, pro které je organizace zřízena, jsou zajištěny z prostředků zřizovatele

XI…Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví svěřených osob (dětí)

Nástrojem k zajištění ochrany zdraví a života dítěte je Předpis pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a života svěřených osob.

Předpis je vydán v souladu s uvedenou dokumentací:

  1. Pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení MŠMT ČR – čj.14 269/2001-26
  2. Věstník MŠMTV sešit 12/1972, čj. 29 394/ 72- 213
  3. Věstník MŠMTV sešit 1/1976, čj. 32 474/ 75- 210
  4. Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve výuce TV ve školách ,

čj. 12 967/ 87- 42- 20

  1. Vyhláška MŠMT ČR č. 127/ 97 Sb. V platném znění

Obsah:

1)   Doprava hromadnými dopravními prostředky

2)   Přeprava dětí služebním vozidlem

3)   Koupání, plavecký výcvik

4)   Lyžařský výcvik, lyžování

5)   Cyklistika

6)   Vodácký výcvik

7)   Posilování

8)   Turistika

9)   Sportovní činnost v herně

10) Sportovní činnost na hřišti

Druh činnosti:                           1. Doprava hromadnými dopravními prostředky

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele
Organizační opatření při společné dopravě hromadnými dopravními prostředky je vždy přítomen vychovatel popř. pověřená dospělá osoba,pedagogický dozor dbá na dodržování Přepravního řádu vydaného provozovatelem dopravy
Technické zajištění platné jízdenky zajišťuje osoba pověřená přepravou dětí v součinnosti s pokladní dětského domova
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. dospělá osoba pověřená přepravou dětí vždy před zahájením přepravy, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba

Druh činnosti :                       2. Přeprava dětí služebním vozidlem

Počet dětí 7
Organizační opatření při přepravě dětí služebním vozidlem je kromě řidiče vždy přítomen vychovatel popř. dospělá osoba pověřená přepravou dětí a zajišťující pedagogický dozor, přeprava je prováděna v souladu s Vyhláškou Ministerstvy dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. (zádržný systém pro děti mladší 12ti let a menší než 150cm, dodržování bezpečnostních přestávek
Technické zajištění přípravu vozidla provádí řidič popř. pověřená osoba(údržbář), zabezpečení přepravovaných dětí provádí pedagogický doprovod
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. dospělá osoba pověřená přepravou dětí služebním vozidlem, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu
Zodpovědnost

za vozidlo - řidič

za přepravované děti- vychovatel popř. pověřená dospělá osoba

  

Druh činnosti:                           3. Koupání, plavecký výcvik

Počet dětí 4 (ve vodě)
Organizační opatření

-neplavci a plavci mladší 12ti let mají stejnobarevnou koupací čepici,u plavců starších 12ti let není čepice podmínkou, pokud tak neukládá provozní řád bazénu

- neplavci se koupou výhradně v hloubce vody dosahující maximálně do výše prsou

-koupání je povoleno pouze na vyhrazených místech(koupaliště, bazén)

-při koupání neplavců je vychovatel s dětmi ve vodě

Technické zajištění Plavky, koupací čepice
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu (zápis obsahuje: obsah poučení, seznam poučených dětí, podpis)
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

  

Druh činnosti:                           4. Lyžařský výcvik, lyžování

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele
Organizační opatření

před zahájením činnosti provede vychovatel popř. pověřená dospělá osoba kontrolu technického stavu a funkčnosti lyžařské výstroje a výzbroje zaměřenou zejména na bezpečnostní prvky (vázání), vychovatel se pohybuje výhradně na lyžích, před zahájením určí

prostor výcviku popř. volného ježdění, určí druh činnosti, vychovatel má k dispozici píšťalku

Technické zajištění plně funkční lyžařský výzbroj a výstroj
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu (zápis obsahuje: obsah poučení, seznam poučených dětí, podpis) součástí poučení jsou i zásady pohybu po sjezdovce a v lyžařské stopě
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

Druh činnosti:                           5. Cyklistika

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele (na silnici i v terénu)
Organizační opatření

-každé dítě má cyklistickou přílbu

-při pohybu mimo areál dětského domova mají všechny děti jednotná cyklistická

trička

-vychovatel popř.pověřená dospělá osoba se pohybují společně s dětmi výhradně

na jízdním kole

- před zahájením činnosti provede pedagogický dozor kontrolu technického stavu

jízdních kol a jejich funkčnosti (zejména brzd), při pochybnostech o technickém

stavu kolo vyřadí z používání

-při pohybu po vozovkách jsou všemi účastníky důsledně dodržovány platné

dopravní předpisy

-pedagogický dozor má k dispozici píšťalku

Technické zajištění Plně funkční jízdní kola, cyklistické přílby, sportovní oděv včetně jednotných triček, píšťalka
Poučení o bezpečnosti

provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu (zápis obsahuje: obsah poučení, seznam poučených

dětí, podpis) součástí poučení jsou i platné předpisy o silničním provozu

Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

Druh činnosti                           6. Vodácký výcvik

Počet dětí 8 (nejvýše 3 osoby na jedné lodi )
Organizační opatření

-každé dítě na lodi je oblečeno do vodácké vesty nejméně jedna loď zůstává na břehu

-na jedné lodi smí být nejvýše jeden neplavec, je-li na lodi neplavec, musí být na téže lodi dospělá pověřená osoba

-před zahájením činnosti provede pověřená osoba řídící činnost kontrolu

technického stavu a funkčnosti lodí, pádel a vodáckých vest

-vždy jeden člen posádky lodi má píšťalku pro přivolání pomoci, stejně tak pověřená osoba řídící činnost              

Technické zajištění lodě, pádla, vodácké vesty, píšťalky
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu, součástí poučení je vyhrazení prostoru pro pohyb lodí
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

Druh činnosti                           7. Posilování

Počet dětí 3 cvičící současně
Organizační opatření

vychovatel je přítomen v posilovně, dohlíží na způsob cvičení,určuje zvedanou zátěž s ohledem na fyzickou zdatnost a schopnosti cvičících, při posilování s nakládací dvouruční činkou aktivně provádí zajištění (dopomoc z obou stran)

-před zahájením cvičení zkontroluje vychovatel technický stav náčiní, zjistí-li nedostatky, cvičení přeruší

Technické zajištění

sportovní oděv a obuv vhodná do sportovní haly (ne kopačky!), sportovní náčiní v bezchybném stavu
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu, součástí poučení je vyhrazení prostoru pro pohyb lodí
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

Druh činnost:                           8. Turistika

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele
Organizační opatření před zahájením činnosti zabezpečí vychovatel, aby děti byly vybaveny turistickou obuví a vhodným sportovním oděvem (dle povahy, cíle a délky turistické akce, dle počasí s ohledem na roční období), zajistí vybavení dalšími turistickými pomůckami (mapa, busola, batoh…),děti se pohybují po předem stanovené trase
Technické zajištění sportovní oděv a obuv určená pro turistiku
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu, součástí poučení je i seznámení s turistickou trasou a cíl činnosti
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

Druh činnosti:                         9. Sportovní činnost v herně

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele
Organizační opatření sportovní aktivity probíhají výhradně v přítomnosti vychovatele, platí zákaz provozování kontaktních sportovních disciplín ( bojová umění, karate- full contact, judo a box proti sobě, rugby ), míčové hry se hrají pouze s míči určenými pro halové hry, činnosti se provádí výhradně v obuvi určené pro halové sporty („tenisky, botasky adidasky“), platí zákaz vstupu v kopačkách !, do herny je povolen vstup pouze v přezůvkách, vychovatel činnost řídí a rozhoduje, po skončení činnosti zajistí vychovatel úklid herny do původního stavu
Technické zajištění sportovní oděv a obuv určená pro sporty ve sportovní hale
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

Druh činnosti:                           10. Sportovní činnosti na hřišti

Počet dětí 8 na jednoho vychovatele
Organizační opatření

-děti ve věku do 15ti let výhradně v přítomnosti vychovatele, starší 15ti let samostatně po předchozím poučení (s ohledem na mentální úroveň a spolehlivost) za pravidelné kontroly vychovatele po předchozím poučení o bezpečnosti

-při hře na zahradních prolézačkách popř. košíkové zkontroluje vychovatel technický stav zařízení, při zjištění nedostatků hru přeruší

Technické zajištění sportovní oděv a obuv dle obsahu, náčiní, nářadí
Poučení o bezpečnosti provádí a zodpovídá vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost vždy před zahájením činnosti, po poučení provede zápis do Knihy hlášení a Týdenního plánu
Zodpovědnost vychovatel popř. pověřená dospělá osoba řídící činnost

XII. Zveřejnění Školního vzdělávacího programu

V elektronické podobě na webových stránkách DD Horšovský Týn : www.dd_horsovskytyn.cz

V písemné podobě jeden výtisk uložen v ředitelně, po jednom výtisku v každé rodinné skupině

XIII. Nabytí účinnosti

Školní vzdělávací program nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009

Horšovský Týn, 1. 1. 2009

                                                                                                                     

 Mgr Petr Plášil- ředitel DD

Základní údaje o zařízení:

Dětský domov, Horšovský Týn
Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn

Odkaz na mapu
Tel:379 422 361, 379 422 371
Fax:379 422 371
E-mail: ddhtyn@seznam.cz

znak

znakpk


 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Pin It